Our Dogs/Sadie

                                                                       Pregnant Sadie (taken 3-16-2012)